jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 30 thág 10, 06:57

Hàm date


Hàm này trả về thời gian thực của khu vực $timezone.

Cú pháp:
 1. <date('$format','$timezone')>

$timezone mặc định là Asia/Ho_Chi_Minh, nên cú pháp được dùng là:
 1. <date('$format')>


Trong đó, $format có thể là:
d - Ngày của tháng (từ 01 tới 31)
D - Biểu diễn dạng text của ngày (ba chữ cái)
j - Ngày của tháng, không bắt đầu từ 0 (1 tới 31)
l (lowercase 'L') - Biểu diễn dạng text đầy đủ của ngày
N - Biểu diễn dạng số theo ISO-8601 của một ngày (1 cho Monday tới 7 cho Sunday)
S - Hậu tố của ngày trong tháng (2 ký tự st, nd, rd hoặc th. Works well with j)
w - Một biểu diễn dạng số của ngày (0 cho Sunday tới 6 cho Saturday)
z - Ngày trong năm (từ 0 tới 365)
W - Số tuần của năm theo ISO-8601 (các tuần bắt đầu từ Monday)
F - Một biểu diễn dạng text đầy đủ của tháng (January tới December)
m - Một biểu diễn dạng số của tháng (từ 01 tới 12)
M - Một biểu diễn dạng text viết tắt của tháng (ba chữ cái)
n - Một biểu diễn dạng số của tháng, không bắt đầu từ 0 (1 tới 12)
t - Số ngày trong tháng đã cho
L - Nếu nó là một năm nhuận (leap year) (1 nếu nó là năm nhuận, nếu không là 0)
o - Năm trong định dạng ISO-8601
Y - Biểu diễn 4 chữ số của năm
y - Biểu diễn 2 chữ số của năm
a - Chữ thường am hoặc pm
A - Chữ hoa AM hoặc PM
B - Swatch Internet time (000 tới 999)
g - Giờ trong định dạng 12h (1 tới 12)
G - Giờ trong định dạng 24h (0 tới 23)
h - Giờ trong định dạng 12h (01 tới 12)
H - Giờ trong định dạng 24h (00 tới 23)
i - Phút, bắt đầu từ 0 (00 tới 59)
s - Giây, bắt đầu từ 0 (00 tới 59)
e - Định danh Timezone (Ví dụ: UTC, Atlantic/Azores)
I - Có hay không date là trong Daylight Savings Time (1 là có, và ngược lại là 0)
O - Giờ khác với GMT (Ví dụ: +0100)
T - Cài đặt Timezone của thiết bị PHP (Ví dụ: EST, MDT)
Z - Timezone offset bằng giây. Offset west của UTC là âm, và offset east của UTC là dương (-43200 tới 43200)
c - Date theo ISO-8601 (Ví dụ: 2004-02-12T15:19:21+00:00)
r - Date theo định dạng RFC 2822 (Ví dụ: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200)
U - Số giây từ Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT)
Đã chỉnh sửa
SMM
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 30 thág 10, 10:49
triệu like, quá chi tiết rồi
 • jekylljekyll
 • jekyll đã bày tỏ cảm xúc.
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin