jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 5 thág 11, 10:16

Template _blog


Đây là template hiển thị nội dung bài viết.

- Các biến:
$f->title => Tiêu đề bài viết
$f->keywords => Từ khóa tìm kiếm
$f->description => Mô tả ngắn
$f->thumbnail => Ảnh đại diện của bài viết
$f->view => Lượt xem bài viết
$f->content => Nội dung nài viết
$f->url => Đường dẫn của bài viết
$category->title => Tên chuyên mục
$category->thumbnail => Ảnh đại diện của chuyên mục
$category->url => Đường dẫn đến chuyên mục
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nếu $f->keywords là tên tác giả, thì có thể sử dụng thêm biến: $f_author->column
Trong đó column có thể là: nick, name, avatar, cover, color, rights, lv, danhhieu. Các column này chính là thông tin của tác giả.
Ví dụ:
$f_author->nick: Tên tài khoản của tác giả


- Template mặc định:
 1. <script>document.title="$f->title";</script>
 2. <div class="phdr"><a itemprop="url" href="/_category" title="Chuyên mục"><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><span itemprop="title">Chuyên mục</span></span></a> / <a itemprop="url" href="/$category->url" title="$category->title"><span itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""><b itemprop="title">$category->title</b></span></a></div>
 3. <div class="trithuc9x"><div style="float:left"><img src="$f->thumbnail" title="$f->title" alt="images" width="55" height="55" class="thumb"/> </div> <a title="$f->title"><b>[empty:$f->name]$f->title[/empty][isset:$f->name]$f->name[/isset]</b></a> <br/><i class="fa fa-eye"></i> Xem $f->view lượt<div style="padding:7px"></div></div>
 4. <div class="smm<rand>1000,9999</rand> menu">$f->content</div>
 5. <div class="phdr"><i class="fa fa-share-alt-square" aria-hidden="true"></i> Chia sẻ</div>
 6. <div class="menu">
 7. <table style="border: none;"><tr><td>Liên kết:</td><td><input type="text" value="$f->url"></td></tr><tr><td>BBCode:</td><td><input type="text" value="[url=$f->url]$f->title[/url]"></td></tr><tr><td>Markdown:</td><td><input type="text" value="[$f->title]($f->url)"></td></tr></table></div>
 8. <div class="phdr">Gợi Ý</div>
 9. <blog:rand:5>
 10. <div class="menu"><i class="fa fa-arrow-right" aria-hidden="true"></i> <a href="$url" title="$title">$title</a> ($view lượt xem)</div><no:page>
 11. </blog>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin