jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01

Hàm inbox


Hàm này trả về danh sách tin nhắn và thông tin của mỗi tin nhắn được gửi đến hoặc gửi đi.

Cú pháp:
 1. [inbox:list:num]
 2. $tenbien1
 3. [/inbox]
 4. //trả về danh sách tin nhắn được nhận

Trong đó, $tenbien1 có thể là những biến sau:
$box->time, $box->day/$box->month/$box->year: trả về thời gian được gửi của tin nhắn
$box->UnixTime: thời gian Unix khi tin nhắn được gửi đi
$box->stt: trả về thứ tự ưu tiên của tin nhắn (tin nhắn mới nhất thường được xếp ở vị trí đầu tiên của danh sách)
$name: trả về tên người gửi (Bạn/Người nhận)
$box->content: trả về nội dung của tin nhắn
$new: trả về tình trạng của tin nhắn (nếu đó là tin nhắn mới thì sẽ trả về kết quả)
$box->biennho: thông tin người gửi, được sử dụng như biến nhớ $u->biennho
<page:hidden>: ẩn phân trang của danh sách tin nhắn

 1. [inbox:num:<get:nick>]
 2. $tenbien2
 3. [/inbox]
 4. //cuộc trò truyện giữa $u->nick và <get:nick>
 5. //phương thức POST
 6. //name phần tử input nhận dữ liệu vào: msg

Trong đó, $tenbien2 có thể là những biến sau:
$box->time, $box->day/$box->month/$box->year: trả về thời gian được gửi của tin nhắn
$box->UnixTime: thời gian Unix khi tin nhắn được gửi đi
$box->stt: trả về thứ tự tin nhắn trong cuộc trò chuyện
$box->content: trả về nội dung của tin nhắn
$box->biennho: được sử dụng như biến nhớ $u->biennho
<page:hidden>: ẩn phân trang của danh sách tin nhắn

Biến nhớ liên quan:
$inbox->new: trả về tổng số tin nhắn mới
$total->inbox: trả về số người dùng đã gửi tin nhắn đến hộp thư

Ví dụ:
Tạo thư mục và các tệp theo sơ đồ sau để xem ví dụ 01-baby-soldier
 1. public_html
 2. └── inbox
 3.      ├── index
 4.      ├── search
 5.      ├── search.json
 6.      ├── data
 7.      └── ajax.js
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin