jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Ba 23 thág 11, 18:17

Template typesetting


Đây là template của game xếp chữ. Template này chỉ hoạt động trong hàm chatbox, với vùng dữ liệu typesetting, đơn vị tiền tệ vnd, lệnh chat: xc.
 1. <chatbox:num:typesetting>
 2. $tenbien_chatbox
 3. </chatbox>


Template sử dụng các hàm:
 1. [bot:xc]tenbien1[/bot]
 2. //lấy thông tin từ bot xếp chữ
 3. [edit:botxc]$ketqua[/edit]
 4. //chỉnh sửa thông tin bot xếp chữ
 5. [bot:xcReply]tenbien1[/bot]
 6. //bot tự động trả lời nếu người dùng ko đưa ra đáp án đúng


Cú pháp:
- Hàm [bot:tenbien]tenbien1[/bot], trong đó tenbien có thể là xc hoặc xcReply, cụ thể:
xc
tenbien1: display
Ngoài ra, tenbien1 có thể là: quest, text, vnd, end, list_quest
xcReply
tenbien1: typesetting
Biến nhớ liên quan:
$f_botxc->id: trả về ID bot xếp chữ
$f_botxc->vnd: trả về số tiền mà người dùng có thể đạt được khi thời gian đếm ngược còn 1 giây
$f_botxc->list_quest: trả về chuỗi câu hỏi cần được sắp xếp ngẫu nhiên (tạo mảng bởi việc tách ký tự @)

- Hàm [edit:tenbien]$ketqua[/edit]. Ở trong typesetting, tenbienbotxc.
Với name phần tử input, phương thức POST
bot_id: nhập vào ID bot xếp chữ
vnd: nhập vào số tiền mà người dùng có thể đạt được khi thời gian đếm ngược còn 1 giây
list_quest: nhập vào chuỗi câu hỏi cần được sắp xếp ngẫu nhiên (tạo mảng bởi việc tách ký tự @)


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:32
Template chỉnh sửa thông tin bot xếp chữ
 1. [edit:botxc]<isset:$ketqua><div class="notice">$ketqua</div></isset>[/edit]
 2. <form method="post">
 3. <div class="menu"><b>ID người dùng:</b><span style="color:gray"> (là người dùng bạn muốn đặt làm bot)</span><br/><input type="number" name="bot_id" value="$f_botxc->id"></div>
 4. <div class="menu"><b>Điểm thưởng cho mỗi lần trả lời đúng:</b><br/><input type="number" name="vnd" value="$f_botxc->vnd"> Xu</div>
 5. <div class="menu"><b>Danh sách đáp án đúng:</b><span style="color:gray"> (ngăn cách nhau bởi <b>@</b>)</span><br/><textarea name="list_quest" rows="8">$f_botxc->list_quest</textarea></div>
 6. <div class="menu"><button type="submit">Đồng ý chỉnh sửa</button></div>
 7. </form>


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:35
Thêm vào tệp timeonline ngang hàng index thư mục public_html (tham khảo thêm hàm timeon)
 1. [bot:xcReply]typesetting[/bot]


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:39
Giả sử, mình có thư mục /app/word-layout và các tệp có trong thư mục này là: index, ajax.js, chat.php

Tệp index
 1. <script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
 2. <script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.validate/1.7/jquery.validate.min.js"></script><script type="text/javascript" src="/app/word-layout/ajax.js"></script>
 3. <div class="phdr" style="text-align:center">-» ❤️ Phòng Xếp Chữ ❤️ «-</div>
 4. <khach><div class="rmenu">Chức năng này chỉ dành cho Thành Viên !</div></khach>
 5. [member]
 6. <div class="menu">
 7.         <form id="form" action="" method="POST">
 8. <div class="text-align:center"><textarea id="postText" name="msg" required="required" rows="3"></textarea></div>
 9. <table width="100%"><tbody><tr><td style="text-align:left">
 10. <button name="chat" class="sacmau1" id="submit"><b>Gửi</b> <i class="fa fa-paper-plane" aria-hidden="true"></i></button> <a href="/app/smile" title="Biểu tượng vui">[ Smile ]</a></td><td style="text-align:right"> <a href="/index"><button type="button"><i class="fa fa-refresh fa-spin"></i> Làm mới</button></a></td></tr></tbody></table>
 11.  </div>
 12.     </form>
 13. </div>
 14. <div id="alert"></div><div id="postText"></div><div id="idChat"></div>
 15. [/member]


Tệp chat.php
 1. [bot=xc]display[/bot]
 2. <chatbox:15:typesetting>
 3. <div class="menu">
 4. <table width="100%"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><img src="$box->avatar" style="width:20px;height:20px;border-radius:50%"> [if:$box->online == online]<span style="color:green"><i class="fa fa-toggle-on" aria-hidden="true"></i></span>[/if] [if:$box->online == offline]<span style="color:red"><i class="fa fa-toggle-off" aria-hidden="true"></i></span>[/if] <a href="/user_info.php?nick=$box->nick" title="Trang cas nhân của $box->name"><strong class="level$box->lv r$box->rights" style="font-size:14px;color:$box->color"> $box->name</strong></a> <strong>[LV:<span style="color:red">$box->lv</span>]</strong></td><td align="right" valign="top"><span class="gray" style="font-size:12px;"></span></td></tr></tbody></table><div class="sub"></div> $box->content <br />
 5. <div style="float:right"> <a href="/inbox?nick=$box->nick" style="color:blue">PM</a><a href="javascript:tag('[@', '$box->nick] ')" style="color:red"> Tag</a><a href="#form" style="color: green">Chọc</a></div>
 6. <br /> <div style="background:#DDDDDD;" align="center">$box->time, $box->day tháng $box->month năm $box->year</div>
 7. </div><page:hidden></chatbox>


Tệp ajax.js
 1. var chatbox = '/app/word-layout/chat.php';
 2. var loadcontent = '<div class="list1">Đang tải dữ liệu ...</div>';
 3. $(document).ready(function() {
 4.     $("#idChat").html(loadcontent);
 5.  
 6.     $.get(chatbox, function (html) {
 7.         $("#idChat").html(html).hide().slideDown("slow");
 8.     });
 9.  
 10.         reload_chat = setInterval(function() {
 11.                 $.get(chatbox, function (html) {
 12.                         $("#idChat").html(html);
 13.                 });
 14.         }, 5000);
 15.         var form = $('#form'); // contact form
 16.         var submit = $('#submit');      // submit button
 17.         var alert = $('#alert'); // alert div for show alert message
 18.         var text = $('#postText');
 19.  
 20.         // form submit event
 21.         form.on('submit', function(e) {
 22.                 e.preventDefault(); // prevent default form submit
 23.                 // sending ajax request through jQuery
 24.                 if (text == '') {
 25.                         alert.show();
 26.                         alert.text('Bạn chưa nhập nội dung !!!');
 27.                         $('#postText').focus();
 28.                         return false;
 29.                 }
 30.                 $.ajax({
 31.                         url: '/app/word-layout/chat.php', // form action url
 32.                         type: 'POST', // form submit method get/post
 33.                         timeout: 5000,
 34.                         dataType: 'html', // request type html/json/xml
 35.                         data: form.serialize(), // serialize form data
 36.                         beforeSend: function() {
 37.                                 alert.fadeOut();
 38.                                 submit.html('Đang gửi...'); // change submit button text
 39.                         },
 40.                         success: function(data) {
 41.                         $.get(chatbox, function (html) {
 42.                                         $("#idChat").html(html).hide().slideDown("slow");
 43.                                 });
 44.                                 form.trigger('reset'); // reset form
 45.                                 $('#postText').focus();
 46.                                 $('#postText').val('');
 47.                                 submit.html('<b>Gửi</b> <i class="fa fa-paper-plane" aria-hidden="true"></i>'); // reset submit button text
 48.  
 49.  
 50.                         },
 51.                         error: function(e) {
 52.                                 console.log(e)
 53.                         }
 54.                 });
 55.         });
 56. });


Kết quả


Tham khảo thêm: Hàm chatbox
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin