jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 25 thág 10, 07:48

Hàm chat


Hàm này sử dụng để hiển thị nội dung chat của thành viên

Cú pháp:
 1. <chat></chat> //xử lý dữ liệu
 2. <chat:num>value</chat> //hiển thị nội dung chatbox


Trong đó:
num theo kiểu số nguyên (int)
value thể hiện thông tin của người gửi, bao gồm các biến:
$id: id chat
$content: nội dung chat
$time: thời gian chat
$day/$month/$year: ngày/tháng/năm
$name: tên hiển thị
$uid: id người dùng
$avatar: ảnh đại diện
$cover: ảnh bìa
$status: tâm trạng
$ip: ip người gửi
$browser: trình duyệt
$rights: vai trò của người dùng (num)
$mail: email
$facebook: facebook của người dùng
$www: website

Nếu bạn muốn tắt phân trang cho danh sách chat, hãy thêm <page:hidden> vào value

Ví dụ:

Form chat
 1. <div class="phdr"><a href="/guestbook">
 2. <i class="fa fa-comments-o"></i> <b>Phòng Chat</b></a></div>
 3. <khach><div class="rmenu">Phòng Chat chỉ dành cho Thành Viên !</div></khach>
 4. <member><div class="topmenu"><form name="form" action="" method="post"><textarea rows="2" name="msg"></textarea></br><input type="submit" name="chat" value="Gửi" /></form></div></member>


Danh sách chat
 1. <member><chat
 2. </chat><chat:10><div class="list1">$name: $content</div></chat>
 3. </member>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin