ѕмм
 • Admin (SV!)  [Off]
 • Cứ Luyện đi: Trăm Cấp -> Đột Phá
 25 thág 10, 19:01

Tổng Hợp Một Số Tên Biến Nhớ Sử dụng để Lấy Thông Tin trên wapsite


Top này mình sẽ liệt kê toàn bộ các Biến Nhớ thông cần thiết cho site của sacmau.mobi nhé!
Cú Pháp sẽ là $f-> viết tắt của function
$u-> viết tắt của users
$total-> Có nghĩa là tổng

💞 TÊN BIẾN NHỚ THÔNG TIN TRANG


$f->ip => Hiển thị ip của khách cũng như thành viên
$f->browser => Hiển thị tên trình duyệt,
$f->url => Đường dẫn trang hiện tại bắt đầu bằnng http:// hoặc https://
$f->title => Tiêu đề trang
$f->server => Tên server tạo wapsite cũng có thể gọi là cái đuôi của wapsite 🤣🤣🤣
$f->uri => Phần mở rộng của đường dẫn sau tên wapsite
ex: /_blog/admin-dep-trai
$f->name => Tên wapsite
ex: demo.sacmau.mobi
$f->blog => giống như $f->name
$f->home => đường dẫn tới trang chủ wapsite
$f->site => giống như $f->home
$f->keywords => Từ khóa tìm kiếm
$f->description => Mô tả ngắn
$f->thumbnail => Url Ảnh, bạn có thể thay đổi khi tạo tập tin
$f->view => Lượt Truy Cập Trang
$f->content => Nội Dung Nếu đó là bài viết

💞 TÊN BIẾN NHỚ TOTAL ĐẾM TỔNG$total->chat => Tổng Số Bình Luận Trên Chatbox
$total->guest => Giống như $total->chat
$total->users => Tổng số Thành Viên
$total->post => Tổng Số Bài Viết Trên Trang (ngoài trang chủ sẽ đếm tất cả, trong chuyên mục sẽ chỉ đếm tổng bài viết của chuyên mục đó)
$total->category => Tổng Số Thư Mục (sử dụng để đếm tổng trong thư mục hoặc ngoài trang chủ)

💞 TÊN BIẾN NHỚ THÔNG TIN CHUYÊN MỤC


mục đích: Hiển thị tên, url chuyên mục lớn chứa chuyên mục hoặc bài viết hiệm tại..
$category->title => Tên Chuyên Mục
$category->description => Mô tả ngắn
$category->keywords => Từ Khóa tìm kiếm
$category->thumbnail => Ảnh đại diện
$category->url => Đường dẫn đến chuyên mục
$category->view => Lượt xem


💞 TÊN BIẾN NHỚ THÔNG TIN THÀNH VIÊN


$u->nick => Tài Khoản đăng nhập
$u->name => Tên Hiển Thị
$u->rights => Cấp Bậc Dạng Số (1 - 9) thêm thì tùy bạn
$u->sex => Giới Tính (nam,nu) thêm định dạng thì thay trong /users/edit và trang đăng ký
$u->live => Địa Chỉ nhà do thành viên cung cấp
$u->dayb => Ngày Sinh
$u->monthb => Tháng Sinh
$u->yearofbirth => Năm Sinh
$u->mail => Địa chỉ E-mail
$u->skype => Chữ Ký
$u->facebook => Địa chỉ facebook
$u->www => Địa Chỉ Wapsite
$u->about => Giới Thiệu
$u->status => Tâm Trạng
$u->ip => Địa chỉ ip cỉa thành viên
$u->browser => Tên Trình Duyệt của thành viên
$u->close => Tình Trạng khóa nick nếu colse == 1 thì sẽ khóa còn bình thường sẽ là 0
$u->cover => Url ảnh bìa
$u->avatar => Url ảnh đại diện
$u->vnd => Đơn vị tiền tệ trong wapsite nếu có
$u->danhhieu => Danh hiệu, có thể thêm bằng cách mở shop danh hiệu
$u->phone => Số ĐT liên hệ
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin