0896393896
 • 0896393896  [Off]
 • Quyết Tâm Phát Triển Wapbuilder Việt Nam
 25 thág 10, 21:43

[PHP] isset và empty - Kiểm tra sự tồn tại của một biến


💞 isset - Kiểm tra xem biến có tồn tại hay không


code php isset được sử dụng để kiểm tra một biến nếu như biến đó được lưu một hoặc nhiều giá trị khác 'null' thì sẽ trả về true, và ngược lại sẽ trả về false

 1. <?php
 2. $var = 'sacmau';
 3. // Bởi vì đã khai báo ở trên nên sẽ hiể  thị kết quả
 4. if (isset($var)) {
 5.     echo "biến var có tồn tại nên isset trả về kết quả true.";
 6. }
 7.  
 8. // Trong các ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng var_dump để xuất
 9.  // giá trị trả về của Isset ().
 10.  
 11. $a = "sacmau";
 12. $b = "mobi";
 13.  
 14. var_dump(isset($a));      // TRUE
 15. var_dump(isset($a, $b)); // TRUE
 16.  
 17. unset ($a); //làm trống biến $a
 18.  
 19. var_dump(isset($a));     // FALSE
 20. var_dump(isset($a, $b)); // FALSE
 21.  
 22. $foo = NULL;
 23. var_dump(isset($foo));   // FALSE
 24.  
 25. ?>


💞 Empty - Kiểm tra xem một biến có trống hay không


Xác định xem một biến được coi là rỗng. Một biến được coi là trống nếu nó không tồn tại hoặc nếu giá trị của nó bằng false.

Chúng ta test thử bằng code nhé!!
 1. <?php
 2. $var = 'sacmau.mobi';
 3. if (empty($var)) {
 4.     echo 'sẽ không xuất hiện đoạn echo này vì $var không trống';
 5. }
 6. unset($var); //xóa $var
 7. if (empty($var)) {
 8.     echo '$var không tồn tại';
 9. }
 10. ?>


💞 isset - empty trên sacmau.mobi


để kiểm tra biến lưu session, cookie, <get:bien>, <post:bien> có tồn tại hay không chúng ta sử dụng
<isset:tenbien>hiển thị nội dung nếu có tenbien</isset>
hoặc
<empty:tenbien>hiển thị nội dung nếu biến không tồn tại hoặc trống</empty>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin