SMM
 • SMM (SV!)  [Off]
 • Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu...
 26 thág 10, 22:12

Hàm subtend - thực hiện phép toán với toán tử số học


PHP Hỗ Trợ Các Toán Tử
+ Cộng
- Trừ
* Nhân
/ Chia
% Chia Lấy Dư
** Nhân Lũy Thừa

<?php
$x = 5;
$y = 2;
echo $x + $y; // 7
echo "<br>";

echo $x - $y; // 3
echo "<br>";

echo $x * $y; // 10
echo "<br>";

echo $x / $y; // 2.5
echo "<br>";

echo $x % $y; // 1
echo "<br>";

echo $x ** $y; // 25
?>


💞 Cú pháp sử dụng toán tử của sacmau.mobi


Phép tính cộng với x và y
<subtend>x + y</subtend>

Phép tính trừ với x và y
<subtend>x - y</subtend>

Phép tính nhân với x và y
<subtend>x * y</subtend>

Phép tính chia với x và y
<subtend>x / y</subtend>

Phép tính chia lấy phần dư với x và y
<subtend>x % y</subtend>

Phép tính nhân lũy thừa với x và y
<subtend>x ** y</subtend>
Đã chỉnh sửa
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin