Chủ đề: Vòng lặp
jekyll
 • jekyll (SV!) [Off]
 • starTừng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
schedule Thứ Sáu 5 thág 11, 15:56
Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. SMM hỗ trợ vòng lặp for và vòng lặp foreach với cú pháp của chúng lần lượt như sau:

Vòng lặp for:
 1. <for('$min','$max')>
 2. các dòng lệnh
 3. </for>

Trong đó:
$min: (int) số nhỏ nhất
$max: (int) giới hạn lặp
Các dòng lệnh trong vòng lặp for có thể gồm các biến:
$i: (int) giá trị của vòng đang lặp
$stt: (int) đếm phần tử của vòng lặp

Ví dụ:
 1. <for('2','5')>
 2. $i
 3. </for>

2 3 4 5

 1. <for('1','[count(' ')]sắc màu[/count]')>
 2. $i) [split(' ','<subtend>$i - 1</subtend>')]sắc màu[/split] <br/>
 3. </for>

Kết quả:
1) sắc
2) màu


Vòng lặp foreach:
 1. <foreach('$delimiter','$string')>
 2. các dòng lệnh
 3. </foreach>

Trong đó:
$string: chuỗi ký tự cần được chuyển thành mảng
$delimiter: ký tự tách mảng
Các dòng lệnh trong vòng lặp foreach có thể gồm biến:
$value: phần tử trong mảng được liệt kê bởi vòng lặp foreach

Ví dụ:
 1. <foreach(' ','sắc màu chấm mobi')>
 2. $value <br/>
 3. </foreach>

Kết quả:
sắc
màu
chấm
mobi
jekyll
jekyll
jekyll
 • Vòng lặp [2]
 • jekyll / hyde (Chủ Nhật lúc 20:19)
jekyll
 • Hàm ago [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Sáu 26 thág 11, 11:38)
jekyll
 • Hàm rank [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Tư 24 thág 11, 09:50)
jekyll
jekyll
jekyll
 • Hàm inbox [1]
 • jekyll / jekyll (Chủ Nhật 21 thág 11, 09:01)
jekyll
 • Hàm timeon [1]
 • jekyll / jekyll (Thứ Hai 15 thág 11, 16:58)
1 2 3 ... 5 >

Cộng Đồng SMM

Function [32]
Các hàm sử dụng trên SMM
Template [8]
Chia sẻ template

Danh Sách Wapsite

1 2 3 ... 5 >
Thông Tin

Wapbuilder hỗ trợ tạo wapsite nhanh chóng mà không cần quá nhiều khiến thức lập trình

Hệ Thống đang trong quá trình hoàn thiện

Hỗ Trợ

[email protected]

Admin SMM

42 Đường Số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM

Liên Kết

Đặt Liên Kết

Lưu Trữ Tập Tin