jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 5 thág 1, 11:51

Hàm xoadau


Thêm vào: 29.10.2021 / 12:34
Hàm này dùng để loại bỏ ký tự đặc biệt ra khỏi chuỗi.

Cú pháp:
  1. <xoadau>văn bản này có_chứa ký tự đặc biệt!?</xoadau>


Thêm vào: 05.01.2022 / 11:51
SỬ DỤNG VỚI TWIG
Cú pháp:
  1. xoadautv(string)
  2. fixtvnokia(string)

Ví dụ:
  1. {{xoadautv(fixtvnokia(string))}}
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: