jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 2, 08:04

Hàm strip_tags


Thêm vào: 05.11.2021 / 09:03
Hàm này sẽ loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi và trả về chuỗi đã loại bỏ hết các thẻ HTML.

Cú pháp:
  1. <strip_tags>$string</strip_tags>


Ví dụ:
  1. <strip_tags>em đang ở một nơi <b>rất xa</b></strip_tags>

Kết quả: em đang ở một nơi rất xa


Thêm vào: 17.02.2022 / 08:04
Sử dụng với TWIG:
  1. strip_tags(string)
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: