jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 5 thág 11 2021

Template index


Đây là template hiển thị trang chủ của blog.

Template mặc định:
 1. <member>
 2. <script type="text/javascript" src="/guestbook/jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.validate/1.7/jquery.validate.min.js"></script><script type="text/javascript" src="/guestbook/ajax.js"></script>
 3. <div class="phdr"><a href="/guestbook">
 4. <i class="fa fa-comments-o"></i> <b style="color:#fff">Phòng Chat</b></a></div>
 5. <div class="menu"><form id="form" action="" method="POST">Bạn Đang Nghĩ Gì?<div class="text-align:center"><textarea id="postText" name="msg" required="required"></textarea></div>
 6. <button name="chat" class="sacmau1" id="submit"><b>Gửi</b><buttton></form></div>
 7. <div id="alert"></div><div id="postText"></div><div id="idChat"></div>
 8. </member>
 9. <div class="phdr"><i class="fa fa-th-list" style="color:yellow;"></i> <h2>Bài Viết Mới</h2></a><rights >= 7><a href="/post" style="float:right" title="Gửi Bài Mới">[Viết Bài]</a></rights></div>
 10. <blog:new:10>
 11. <div class="trithuc9x"><table width="100%"><tbody><tr><td width="65" valign="top"><img src="$thumbnail" onerror="this.src='http://sacmau.mobi/favicon.png'" title="$title" alt="images" width="55" height="55" class="thumb"/></td><td><a href="$url" title="$title"> <b>$title</b></a><br/><font color="#000"><i class="fa fa-eye"></i> Xem $view lượt</font>, <i class="fa fa-book"></i> Mục <span class="mau"><font color="#fff">$thumuc->title</font></span></td></tr></tbody></table><div>$description</div></div>
 12. </blog>
 13. <if('$total->blog' = '0')><div class="list1">Chưa có bài viết nào được đăng, bạn có thể thêm bài viết tại <a href="http://sacmau.mobi/panel/blog">Trang Quản Lý Wapsite</a></div></if>
 14. <div class="phdr"><i class="fa fa-folder-open" style="color:#FFC;"></i> <h3>Chuyên Mục</h3></div>   
 15. <category:10>
 16. <div class="danhmuc"><i class="fa fa-arrow-right" aria-hidden="true"></i> <a href="$url" title="$title">$title</a></div></category>
 17. <if('$total->category' = '0')><div class="list1">Chưa có chuyên mục nào được tạo, bạn có thể thêm chuyên mục tại <a href="http://sacmau.mobi/panel/blog">Trang Quản Lý Wapsite</a></div></if>
 18. <div class="phdr"><i class="fa fa-link" style="color:yellow;"></i> Liên Kết</div><div class="menu"><i class="fa fa-globe fa-spin" style="color:#066;"></i> <a href="http://sacmau.mobi" title="tạo wap miễn phí">SacMau.Mobi</a> - Hệ Thống Tạo Wap Miễn Phí</div>
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: