jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Sáu 5 thág 11 2021

Vòng lặp


Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. SMM hỗ trợ vòng lặp for và vòng lặp foreach với cú pháp của chúng lần lượt như sau:

Vòng lặp for:
 1. <for('$min','$max')>
 2. các dòng lệnh
 3. </for>

Trong đó:
$min: (int) số nhỏ nhất
$max: (int) giới hạn lặp
Các dòng lệnh trong vòng lặp for có thể gồm các biến:
$i: (int) giá trị của vòng đang lặp
$stt: (int) đếm phần tử của vòng lặp

Ví dụ:
 1. <for('2','5')>
 2. $i
 3. </for>

2 3 4 5

 1. <for('1','[count(' ')]sắc màu[/count]')>
 2. $i) [split(' ','<subtend>$i - 1</subtend>')]sắc màu[/split] <br/>
 3. </for>

Kết quả:
1) sắc
2) màu


Vòng lặp foreach:
 1. <foreach('$delimiter','$string')>
 2. các dòng lệnh
 3. </foreach>

Trong đó:
$string: chuỗi ký tự cần được chuyển thành mảng
$delimiter: ký tự tách mảng
Các dòng lệnh trong vòng lặp foreach có thể gồm biến:
$value: phần tử trong mảng được liệt kê bởi vòng lặp foreach

Ví dụ:
 1. <foreach(' ','sắc màu chấm mobi')>
 2. $value <br/>
 3. </foreach>

Kết quả:
sắc
màu
chấm
mobi
Đã chỉnh sửa
hyde
 • hyde  [Off]
 • Những buổi chiều rực rỡ ấy đã xa rồi... Xa như dĩ
 Chủ Nhật 28 thág 11 2021
Có vòng lặp while và do while không? 03-monkey
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: