jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Hai 8 thág 11 2021

Hàm online


Hàm này trả về danh sách thành viên đang trực tuyến.

Cú pháp:
  1. <online=num>value</online>


Trong đó, value có thể là các biến sau:
$total: số người dùng trực tuyến
$nick: Tên tài khoản của người dùng đang trực tuyến
$name: Tên người dùng đang trực tuyến
$rights: (int) Vai trò của người dùng
$avatar: ảnh đại diện
Ngoài ra, value còn bao gồm các biến có trong hàm users


Biến nhớ liên quan:
$online->khach: (int) số khách viếng thăm
$online->thanhvien: (int) số người dùng đang trực tuyến
$online->total: (int) tổng người dùng truy cập (bao gồm cả khách)


Ví dụ:
  1. <div class="phdr">Trực tuyến</div>
  2. <online=10>
  3. <div class="menu"><a href="/profile?nick=$nick" title="$title"><span class="lv$rights">$name</span></a></div>
  4. </online>
Đã chỉnh sửa
Anhsao
  • Anhsao  [Off]
  • Quyết Tâm Phát Triển Wapbuilder Việt Nam
 Thứ Hai 8 thág 11 2021
Hay quá
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: