SMM
  • Trithuc9x  [Off]
  • Tương lai còn mãi, đừng ngại đầu tư cho tương lai
 Thứ Tư 10 thág 11 2021

SQLite Cách Sử Dụng


// Tệp này sẽ hướng dẫn bạn các tính năng phổ biến nhất của API SQLite3 của PHP.
// Toàn bộ mã có thể chạy được và tạo ra tệp `analytics.sqlite`.


// Tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu tệp không tồn tại và mở nó để đọc / ghi.
// Phần mở rộng của tệp là tùy ý.

$db = new SQLite3('analytics.sqlite', SQLITE3_OPEN_CREATE | SQLITE3_OPEN_READWRITE);


// Tạo một bảng.

$db->query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS "visits" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"user_id" INTEGER,
"url" VARCHAR,
"time" DATETIME
)');


// Chèn một số dữ liệu mẫu.
//
// Nên gói các truy vấn có liên quan trong một giao dịch (BEGIN và COMMIT),
// ngay cả khi bạn không quan tâm đến tính nguyên tử.
// Nếu bạn không làm điều này, SQLite sẽ tự động kết thúc mọi truy vấn
// trong một giao dịch, điều này làm chậm mọi thứ rất nhiều. Nếu bạn mới sử dụng SQLite,
// bạn có thể ngạc nhiên tại sao INSERT lại chậm như vậy.

$db->exec('BEGIN');
$db->query('INSERT INTO "visits" ("user_id", "url", "time")
VALUES (42, "/test", "2017-01-14 10:11:23")');
$db->query('INSERT INTO "visits" ("user_id", "url", "time")
VALUES (42, "/test2", "2017-01-14 10:11:44")');
$db->exec('COMMIT');


// Chèn dữ liệu có khả năng không an toàn với một câu lệnh đã chuẩn bị.
// Bạn có thể thực hiện việc này với các tham số được đặt tên:

$statement = $db->prepare('INSERT INTO "visits" ("user_id", "url", "time")
VALUES (:uid, :url, :time)');
$statement->bindValue(':uid', 1337);
$statement->bindValue(':url', '/test');
$statement->bindValue(':time', date('Y-m-d H:i:s'));
$statement->execute(); // you can reuse the statement with different values


// Tìm nạp lượt truy cập ngày hôm nay của người dùng # 42.
// Lần này chúng ta sẽ sử dụng lại một câu lệnh đã chuẩn bị nhưng với các tham số được đánh số:

$statement = $db->prepare('SELECT * FROM "visits" WHERE "user_id" = ? AND "time" >= ?');
$statement->bindValue(1, 42);
$statement->bindValue(2, '2017-01-14');
$result = $statement->execute();

echo("Nhận hàng đầu tiên dưới dạng một mảng kết hợp:\n");
print_r($result->fetchArray(SQLITE3_ASSOC));
echo("\n");

echo("Nhận hàng tiếp theo dưới dạng một mảng số:\n");
print_r($result->fetchArray(SQLITE3_NUM));
echo("\n");

// If there are no more rows, fetchArray() returns FALSE.

// Nếu không còn hàng nào nữa, fetchArray () trả về FALSE.

// giải phóng bộ nhớ, điều này KHÔNG được thực hiện tự động, trong khi tập lệnh của bạn đang chạy
$result->finalize();

// Một cách viết tắt hữu ích để tìm nạp một hàng dưới dạng một mảng kết hợp.
// Tham số thứ hai có nghĩa là chúng ta muốn tất cả các cột đã chọn.
//
// Chú ý, cách viết tắt này không hỗ trợ ràng buộc tham số, nhưng bạn có thể
// thoát khỏi các chuỗi thay thế.
// Luôn đặt các giá trị trong dấu ngoặc kép DUY NHẤT! Dấu ngoặc kép được sử dụng cho bảng
// và tên cột (tương tự như backticks trong MySQL).

$query = 'SELECT * FROM "visits" WHERE "url" = \'' .
SQLite3::escapeString('/test') .
'\' ORDER BY "id" DESC LIMIT 1';

$lastVisit = $db->querySingle($query, true);

echo("Last visit of '/test':\n");
print_r($lastVisit);
echo("\n");


// Một cách viết tắt hữu ích khác để chỉ lấy một giá trị.

$userCount = $db->querySingle('SELECT COUNT(DISTINCT "user_id") FROM "visits"');

echo("User count: $userCount\n");
echo("\n");


// Cuối cùng, đóng cơ sở dữ liệu.
// Tuy nhiên, điều này được thực hiện tự động khi tập lệnh kết thúc.

$db->close();
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: