jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Tư 22 thág 12 2021

Hàm update


Thêm vào: 12.11.2021 / 16:52
Hàm này dùng để cập nhật nhanh thông tin người dùng.

Cú pháp:
 1. <update('tenbien','nick')>value</update>


Trong đó:
value là dữ liệu mới
tenbien có thể là một trong những biến sau:
name => Tên Hiển Thị
rights => Cấp Bậc Dạng Số (1 - 9) thêm thì tùy bạn
lv => Giống rights, nhưng dữ liệu tách biệt với rights.
sex => Giới Tính (nam,nu) thêm định dạng thì thay trong /users/edit và trang đăng ký
live => Địa Chỉ nhà do thành viên cung cấp
dayb => Ngày Sinh
monthb => Tháng Sinh
yearofbirth => Năm Sinh
mail => Địa chỉ E-mail
skype => Chữ Ký
facebook => Địa chỉ facebook
www => Địa Chỉ Wapsite
about => Giới Thiệu
status => Tâm Trạng
close => Tình Trạng khóa nick nếu colse == 1 thì sẽ khóa còn bình thường sẽ là 0
cover => URL ảnh bìa
avatar => URL ảnh đại diện
vnd => Đơn vị tiền VNĐ
balans => Đơn vị tiền xu
danhhieu => Danh hiệu, có thể thêm bằng cách mở shop danh hiệu
phone => Số ĐT liên hệ

Ví dụ:
 1. <update('avatar','$u->nick')>
 2. https://i.imgur.com/VpNqxAx.png
 3. </update>


Ngoài ra, để cập nhật tài sản hiện có của người dùng, bạn có thể sử dụng cú pháp:
 1. <vnd('nick')>+int</vnd>
 2. <balans('nick')>+int</balans>

Ví dụ:
 1. <vnd('$u->nick')>+500</vnd>
 2. //cộng 500 vnđ vào tài khoản
 3. <balans('$u->nick')>+1500</balans>
 4. //cộng 1500 xu vào tài khoản


Thêm vào: 22.12.2021 / 15:59
Sử dụng với TWIG:
 1. smm_update_nick(array)
 2. {# tenbien: array[1]
 3. # nick: array[2]
 4. # value: array[3] #}

Ví dụ:
 1. {% set my_nick = smm_twig_user('nick') %}
 2. {% set add_balans = smm_twig_user('balans')|trim+1500 %}
 3. {% set array = ['','balans',my_nick,add_balans] %}
 4. {{smm_update_nick(array)}}
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: