jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 5 thág 1, 11:55

Hàm timeon


Thêm vào: 15.11.2021 / 16:58
Hàm này trả về thời gian trực tuyến của người dùng theo đơn vị là giây.

Cú pháp:
1. Đếm khoảng thời gian trực tuyến
  1. [timeon]int[/timeon]

- Nếu int là một số nguyên lớn hơn 62415360 thì hàm timeon sẽ trả về đơn vị: ngày.
- Nếu int là một số nguyên lớn hơn 60 thì hàm timeon sẽ trả về đơn vị: phút.
- Các trường hợp còn lại, hàm timeon trả về đơn vị: giây.

2. Thêm một số nguyên vào khoảng thời gian trực tuyến
  1. [timeon('$u->nick')]+int[/timeon]

Trong trường hợp này, int là một số nguyên cho trước, và là giá trị muốn cộng vào thời gian người dùng trực tuyến. Đơn vị: giây.

Ví dụ: Sau mỗi 5 giây, mình muốn cộng 5 giây vào khoảng thời gian trực tuyến của người dùng, mình dùng như sau:
- Ở footer, chèn đoạn code:
  1. <div id="inboxTime"></div>
  2. <script>setInterval(function() {$('#inboxTime').load('timeonline');},5000);</script>

- Tạo tệp timeonline ngang hàng index trong thư mục public_html, với đoạn code:
  1. [timeon('$u->nick')]+5[/timeon]

3. Biến nhớ liên quan
- Biến nhớ đối với thành viên đã đăng nhập:
$u->timeon
- Biến nhớ cho hàm user/users:
$timeon


Thêm vào: 05.01.2022 / 11:55
SỬ DỤNG VỚI TWIG
Cú pháp:
  1. smm_timeon(int)
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: