jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Chủ Nhật 21 thág 11 2021

Hàm inbox


Hàm này trả về danh sách tin nhắn và thông tin của mỗi tin nhắn được gửi đến hoặc gửi đi.

Cú pháp:
 1. [inbox:list:num]
 2. $tenbien1
 3. [/inbox]
 4. //trả về danh sách tin nhắn được nhận

Trong đó, $tenbien1 có thể là những biến sau:
$box->time, $box->day/$box->month/$box->year: trả về thời gian được gửi của tin nhắn
$box->UnixTime: thời gian Unix khi tin nhắn được gửi đi
$box->stt: trả về thứ tự ưu tiên của tin nhắn (tin nhắn mới nhất thường được xếp ở vị trí đầu tiên của danh sách)
$name: trả về tên người gửi (Bạn/Người nhận)
$box->content: trả về nội dung của tin nhắn
$new: trả về tình trạng của tin nhắn (nếu đó là tin nhắn mới thì sẽ trả về kết quả)
$box->biennho: thông tin người gửi, được sử dụng như biến nhớ $u->biennho
<page:hidden>: ẩn phân trang của danh sách tin nhắn

 1. [inbox:num:<get:nick>]
 2. $tenbien2
 3. [/inbox]
 4. //cuộc trò truyện giữa $u->nick và <get:nick>
 5. //phương thức POST
 6. //name phần tử input nhận dữ liệu vào: msg

Trong đó, $tenbien2 có thể là những biến sau:
$box->time, $box->day/$box->month/$box->year: trả về thời gian được gửi của tin nhắn
$box->UnixTime: thời gian Unix khi tin nhắn được gửi đi
$box->stt: trả về thứ tự tin nhắn trong cuộc trò chuyện
$box->content: trả về nội dung của tin nhắn
$box->biennho: được sử dụng như biến nhớ $u->biennho
<page:hidden>: ẩn phân trang của danh sách tin nhắn

Biến nhớ liên quan:
$inbox->new: trả về tổng số tin nhắn mới
$total->inbox: trả về số người dùng đã gửi tin nhắn đến hộp thư

Ví dụ:
Tạo thư mục và các tệp theo sơ đồ sau để xem ví dụ 01-baby-soldier
 1. public_html
 2. └── inbox
 3.      ├── index
 4.      ├── search
 5.      ├── search.json
 6.      ├── data
 7.      └── ajax.js
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: