jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Ba 23 thág 11 2021

Template typesetting


Đây là template của game xếp chữ. Template này chỉ hoạt động trong hàm chatbox, với vùng dữ liệu typesetting, đơn vị tiền tệ vnd, lệnh chat: xc.
 1. <chatbox:num:typesetting>
 2. $tenbien_chatbox
 3. </chatbox>


Template sử dụng các hàm:
 1. [bot:xc]tenbien1[/bot]
 2. //lấy thông tin từ bot xếp chữ
 3. [edit:botxc]$ketqua[/edit]
 4. //chỉnh sửa thông tin bot xếp chữ
 5. [bot:xcReply]tenbien1[/bot]
 6. //bot tự động trả lời nếu người dùng ko đưa ra đáp án đúng


Cú pháp:
- Hàm [bot:tenbien]tenbien1[/bot], trong đó tenbien có thể là xc hoặc xcReply, cụ thể:
xc
tenbien1: display
Ngoài ra, tenbien1 có thể là: quest, text, vnd, end, list_quest
xcReply
tenbien1: typesetting
Biến nhớ liên quan:
$f_botxc->id: trả về ID bot xếp chữ
$f_botxc->vnd: trả về số tiền mà người dùng có thể đạt được khi thời gian đếm ngược còn 1 giây
$f_botxc->list_quest: trả về chuỗi câu hỏi cần được sắp xếp ngẫu nhiên (tạo mảng bởi việc tách ký tự @)

- Hàm [edit:tenbien]$ketqua[/edit]. Ở trong typesetting, tenbienbotxc.
Với name phần tử input, phương thức POST
bot_id: nhập vào ID bot xếp chữ
vnd: nhập vào số tiền mà người dùng có thể đạt được khi thời gian đếm ngược còn 1 giây
list_quest: nhập vào chuỗi câu hỏi cần được sắp xếp ngẫu nhiên (tạo mảng bởi việc tách ký tự @)


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:32
Template chỉnh sửa thông tin bot xếp chữ
 1. [edit:botxc]<isset:$ketqua><div class="notice">$ketqua</div></isset>[/edit]
 2. <form method="post">
 3. <div class="menu"><b>ID người dùng:</b><span style="color:gray"> (là người dùng bạn muốn đặt làm bot)</span><br/><input type="number" name="bot_id" value="$f_botxc->id"></div>
 4. <div class="menu"><b>Điểm thưởng cho mỗi lần trả lời đúng:</b><br/><input type="number" name="vnd" value="$f_botxc->vnd"> Xu</div>
 5. <div class="menu"><b>Danh sách đáp án đúng:</b><span style="color:gray"> (ngăn cách nhau bởi <b>@</b>)</span><br/><textarea name="list_quest" rows="8">$f_botxc->list_quest</textarea></div>
 6. <div class="menu"><button type="submit">Đồng ý chỉnh sửa</button></div>
 7. </form>


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:35
Thêm vào tệp timeonline ngang hàng index thư mục public_html (tham khảo thêm hàm timeon)
 1. [bot:xcReply]typesetting[/bot]


Thêm vào: 23.11.2021 / 17:39
Giả sử, mình có thư mục /app/word-layout và các tệp có trong thư mục này là: index, ajax.js, chat.php

Tệp index
 1. <script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
 2. <script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.validate/1.7/jquery.validate.min.js"></script><script type="text/javascript" src="/app/word-layout/ajax.js"></script>
 3. <div class="phdr" style="text-align:center">-» ❤️ Phòng Xếp Chữ ❤️ «-</div>
 4. <khach><div class="rmenu">Chức năng này chỉ dành cho Thành Viên !</div></khach>
 5. [member]
 6. <div class="menu">
 7.         <form id="form" action="" method="POST">
 8. <div class="text-align:center"><textarea id="postText" name="msg" required="required" rows="3"></textarea></div>
 9. <table width="100%"><tbody><tr><td style="text-align:left">
 10. <button name="chat" class="sacmau1" id="submit"><b>Gửi</b> <i class="fa fa-paper-plane" aria-hidden="true"></i></button> <a href="/app/smile" title="Biểu tượng vui">[ Smile ]</a></td><td style="text-align:right"> <a href="/index"><button type="button"><i class="fa fa-refresh fa-spin"></i> Làm mới</button></a></td></tr></tbody></table>
 11.  </div>
 12.     </form>
 13. </div>
 14. <div id="alert"></div><div id="postText"></div><div id="idChat"></div>
 15. [/member]


Tệp chat.php
 1. [bot=xc]display[/bot]
 2. <chatbox:15:typesetting>
 3. <div class="menu">
 4. <table width="100%"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><img src="$box->avatar" style="width:20px;height:20px;border-radius:50%"> [if:$box->online == online]<span style="color:green"><i class="fa fa-toggle-on" aria-hidden="true"></i></span>[/if] [if:$box->online == offline]<span style="color:red"><i class="fa fa-toggle-off" aria-hidden="true"></i></span>[/if] <a href="/user_info.php?nick=$box->nick" title="Trang cas nhân của $box->name"><strong class="level$box->lv r$box->rights" style="font-size:14px;color:$box->color"> $box->name</strong></a> <strong>[LV:<span style="color:red">$box->lv</span>]</strong></td><td align="right" valign="top"><span class="gray" style="font-size:12px;"></span></td></tr></tbody></table><div class="sub"></div> $box->content <br />
 5. <div style="float:right"> <a href="/inbox?nick=$box->nick" style="color:blue">PM</a><a href="javascript:tag('[@', '$box->nick] ')" style="color:red"> Tag</a><a href="#form" style="color: green">Chọc</a></div>
 6. <br /> <div style="background:#DDDDDD;" align="center">$box->time, $box->day tháng $box->month năm $box->year</div>
 7. </div><page:hidden></chatbox>


Tệp ajax.js
 1. var chatbox = '/app/word-layout/chat.php';
 2. var loadcontent = '<div class="list1">Đang tải dữ liệu ...</div>';
 3. $(document).ready(function() {
 4.     $("#idChat").html(loadcontent);
 5.  
 6.     $.get(chatbox, function (html) {
 7.         $("#idChat").html(html).hide().slideDown("slow");
 8.     });
 9.  
 10.         reload_chat = setInterval(function() {
 11.                 $.get(chatbox, function (html) {
 12.                         $("#idChat").html(html);
 13.                 });
 14.         }, 5000);
 15.         var form = $('#form'); // contact form
 16.         var submit = $('#submit');      // submit button
 17.         var alert = $('#alert'); // alert div for show alert message
 18.         var text = $('#postText');
 19.  
 20.         // form submit event
 21.         form.on('submit', function(e) {
 22.                 e.preventDefault(); // prevent default form submit
 23.                 // sending ajax request through jQuery
 24.                 if (text == '') {
 25.                         alert.show();
 26.                         alert.text('Bạn chưa nhập nội dung !!!');
 27.                         $('#postText').focus();
 28.                         return false;
 29.                 }
 30.                 $.ajax({
 31.                         url: '/app/word-layout/chat.php', // form action url
 32.                         type: 'POST', // form submit method get/post
 33.                         timeout: 5000,
 34.                         dataType: 'html', // request type html/json/xml
 35.                         data: form.serialize(), // serialize form data
 36.                         beforeSend: function() {
 37.                                 alert.fadeOut();
 38.                                 submit.html('Đang gửi...'); // change submit button text
 39.                         },
 40.                         success: function(data) {
 41.                         $.get(chatbox, function (html) {
 42.                                         $("#idChat").html(html).hide().slideDown("slow");
 43.                                 });
 44.                                 form.trigger('reset'); // reset form
 45.                                 $('#postText').focus();
 46.                                 $('#postText').val('');
 47.                                 submit.html('<b>Gửi</b> <i class="fa fa-paper-plane" aria-hidden="true"></i>'); // reset submit button text
 48.  
 49.  
 50.                         },
 51.                         error: function(e) {
 52.                                 console.log(e)
 53.                         }
 54.                 });
 55.         });
 56. });


Kết quả


Tham khảo thêm: Hàm chatbox
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: