jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 Thứ Tư 24 thág 11 2021

Hàm rank


Hàm này trả về bảng xếp hạng của thành viên.

Cú pháp:
  1. [rank:tenbien1:num]tenbien2[/rank]


Trong đó:
tenbien1
xc: bảng xếp hạng xếp chữ
vnd: bảng xếp hạng vnd
balans: bảng xếp hạng balans
tenbien2
$rank->top: (int) trả về thứ tự xếp hạng của thành viên
$rank->nick: trả về tên tài khoản của thành viên
$rank->name: trả về tên hiển thị của thành viên
$rank->rights: (int) trả về vai trò của thành viên
$rank->lv: (int) trả về level của thành viên
$rank->xc: (int) trả về số điểm xếp chữ của thành viên
$rank->vnd: (int) trả về tài sản vnd của thành viên
$rank->balans: (int) trả về tài sản balans của thành viên
$rank->color: trả về màu nick của thành viên


Ví dụ:
  1. <div class="phdr" style="text-align:center">Top VNĐ</div>
  2. [rank:vnd:5]
  3. <div class="menu"><table width="100%"><tbody><tr><td style="with:90%;text-align:left">$rank->top) <a href="/user_info.php?nick=$rank->nick" title="Trang cá nhân của $rank->name"><strong class="level$rank->lv r$rank->rights" style="font-size:14px;color:$rank->color"> $rank->name</strong></a></td><td style="text-align:right">$rank->vnd VNĐ</td></tr></tbody></table></div>
  4. [/rank]
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: