jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 4 thág 2, 07:44

Hàm url_encode


Hàm này sử dụng cho TWIG, dùng để mã hóa 1 chuỗi được sử dụng trong phần truy vấn của URL.

Cú pháp:
  1. smm_url_encode(string)

Trong đó:
string: chuỗi cần được mã hóa
Trả về:
Trả về một chuỗi trong đó tất cả các ký tự không phải chữ và số (ngoại trừ -_.) đã được thay thế bằng dấu phần trăm (%) theo sau là hai chữ số hex và dấu cách được mã hóa dưới dạng +dấu cộng ().
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: