jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 16 thág 7, 17:04

Hàm get_table_count()


Hàm này dùng cho twig, trả về số lượng hàng có trong bảng.

Cú pháp:
  1. get_table_count(table_name)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng cần lấy số hàng dữ liệu
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: