jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 16 thág 7, 17:44

Hàm create_columns_table()


Hàm này dùng cho twig, dùng để tạo thêm trường dữ liệu cho bảng.

Cú pháp:
  1. create_columns_table(table_name, columns)

Trong đó:
table_name (string): tên của bảng cần thêm các trường
columns (array): danh sách trường, sao cho
  1. columns:
  2.     column_name => column_type
  3. - column_name: tên trường
  4. - column_type: kiểu dữ liệu (TEXT, INTEGER, NUMERIC, BLOB, REAL,...)


Nếu chỉ muốn thêm 1 trường, ta dùng hàm create_column_table(), đây là một hàm con của create_columns_table().
Cú pháp:
  1. create_column_table(table_name, column_name, column_type)


Chúng ta có thể kiểm tra xem trường dữ liệu đó có thực sự tồn tại trong bảng hay không, bằng cách truy cập vào Dữ liệu tùy chỉnh trong Bảng quản trị. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể kiểm tra chúng bằng cách sử dụng hàm column_exists(), cú pháp như sau:
  1. column_exists(table_name, column_name)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
coulmn_name (string): tên trường dữ liệu muốn kiểm tra
Giá trị trả về (boolean): true/false
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: