jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 16 thág 7, 17:51

Hàm drop_column_table()


Hàm này dùng cho twig, dùng để xóa 1 trường ra khỏi bảng.

Cú pháp:
  1. drop_column_table(table_name, column_name)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
column_name (string): tên của trường muốn xóa khỏi bảng
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: