jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 16 thág 7, 17:59

Hàm insert_rows_table()


Hàm này dùng cho twig, dùng để thêm hàng dữ liệu vào bảng.

Cú pháp:
  1. insert_rows_table(table_name, rows)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
rows (array): dữ liệu của hàng tương ứng với trường cho trước

Ví dụ:
  1. {% set data_chatbox = {"name":"bot","messeage":"Chào mừng đến với SMM","time":"123"} %}
  2. {{insert_rows_table('chatbox', data_chatbox)}}


Ngoài ra, nếu chỉ muốn thêm hàng dữ liệu theo 1 trường duy nhất, ta sử dụng hàm insert_row_table(), đây là một hàm con của insert_rows_table(), cú pháp như sau:
  1. insert_row_table(table_name, column_name, column_value)
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: