jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 16 thág 7, 18:13

Hàm update_rows_table()


Hàm này dùng cho twig, dùng để cập nhật dữ liệu cho hàng tương ứng với trường dữ liệu cho trước.

Cú pháp:
  1. update_rows_table(table_name, columns, where)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
columns (array): các giá trị dữ liệu của hàng tương ứng với trường dữ liệu
where (array): điều kiện cho trước
Với:
  1. columns:
  2.   column_name => column_value
  3. where:
  4.   where_column_name => where_column_value


Hàm con: update_row_table(), chỉ cập nhật dữ liệu với 1 điều kiện, cú pháp:
  1. update_row_table(table_name, column_name, column_value, where_column_name, where_column_value)
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: