jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 7, 01:12

Hàm delete_rows_table()


Hàm này dùng cho twig, dùng để xóa hàng dữ liệu tương ứng với trường dữ liệu.

Cú pháp:
  1. delete_rows_table(table_name, where)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
where (array): điều kiện so sánh bằng trường dữ liệu
  1. where:
  2.     column_name => column_value


Nếu chỉ có 1 điều kiện thì ta có thể dùng delete_row_table(), đây là một hàm con của delete_rows_table(), cú pháp như sau:
  1. delete_row_table(table_name, column_name, column_value)
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: