jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 7, 01:30

Hàm select_table_row_data_by_where()


Hàm này dùng cho twig, trả về mảng dữ liệu tương ứng với trường với điều kiện cho trước.

Cú pháp:
  1. select_table_row_data_by_where(table_name, where)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
where (array): điều kiện so sánh bằng dữ liệu với trường tương ứng
  1. where:
  2.     colunn_name => column_value


Nếu chỉ có 1 điều kiện, ta có thể dùng hàm select_table_row_data(), đây là một hàm con của select_table_row_data_by_where(), cú pháp như sau:
  1. select_table_row_data(table_name, column_name, column_value)


Ví dụ:
  1. {{select_table_row_data('chatbox','id',1).name}}
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: