jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 7, 01:56

Hàm select_table_data()


Hàm này dùng cho twig, trả về danh sách dữ liệu được lọc theo khóa và sắp xếp theo thứ tự.

Cú pháp:
  1. select_table_data(table_name, order, sort)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
order (string): khóa lọc (tên trường)
sort (asc, desc): sắp xếp
Trả về (array): danh sách mảng dữ liệu tương ứng với các trường có trong bảng

Hàm ngày thường được sử dụng với thẻ vòng lặp - for.
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: