jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 7, 02:58

Hàm select_table_where_array_data()


Hàm này dùng cho twig, trả về danh sách mảng tương ứng với các trường có trong bảng có điều kiện và có sự sắp xếp.

Cú pháp:
  1. select_table_where_array_data(table_name, where, order, sort)

Trong đó:
table_name (string): tên bảng
where (array): điều kiện
  1. where:
  2.    column_name => column_value

order (string): khóa lọc (tên trường)
sort (asc, desc): sắp xếp


Nếu chỉ lọc với 1 điều kiện thì ta có thể dùng hàm select_table_where_data(), đây là một hàm con của select_table_where_array_data(), cú pháp:
  1. select_table_where_data(table_name, column_name, column_value, order, sort)
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: