jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 17 thág 7, 03:11

Hàm xử lý dữ liệu tuỳ chỉnh


Cập nhật
- Từ 18/07/2022, các hàm xử lý dữ liệu tùy chỉnh cũ sẽ bị ngừng hỗ trợ, và được thay thế bằng các hàm mới. Đồng thời các dữ liệu tùy chỉnh cũ sẽ bị xóa sạch (vì mình thấy ít người dùng đến).

Các hàm cũ:
 1. [custom_data:$per:$namepage]$value[/custom_data]
 2. [cd:$command:$key:$id:$data]
 3. $_cd[$command|$key|$id|$data]
 4. //$command: get_data_by_id, get_data_count, save_data, delete_data_by_id, update_data_by_id, get_json_data, get_data

 1. smm_get_data(key, per_page, page, order)
 2. smm_get_data_by_id(key, id)
 3. smm_save_data(key, data)
 4. smm_get_data_count(key)
 5. smm_delete_data_by_id(key, id)
 6. smm_update_data_by_id(key, id, data)
 7. smm_get_json_data(key, key_json)


Các hàm mới:
Hàm create_table_with_column()
Hàm rename_table()drop_table()
Hàm get_table_count()
Hàm create_columns_table()
Hàm drop_column_table()
Hàm insert_rows_table()
Hàm update_rows_table()
Hàm delete_rows_table()
Hàm select_table_row_data_by_where()
Hàm select_table_data()
Hàm select_table_where_array_data()
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: