jekyll
  • jekyll (SV!)  [Off]
  • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 5 thág 1, 10:25

Hàm users


Thêm vào: 25.10.2021 / 07:35
Hàm này dùng để lấy thông tin thành viên

Phạm vi sử dụng: Bất kỳ tập tin nào được tạo ra
Cú pháp:
  1. <users:cond>value</users>


Trong đó:

cond có thể được thể hiện thông qua <get:nick>, hoặc là list=num.
Ví dụ:
  1. <users:<get:nick>>thông tin của thành viên <get:nick></users>
hoặc
  1. <users:list=10>Danh sách thành viên</users>


value có thể là các biến:
$id: id của thành viên
$nick: tên đăng nhập
$name: tên hiển thị
$sex: giới tính
$about: giới thiệu bản thân
$rights: (int) vai trò của thành viên
$www: website
$status: tâm trạng
$ip: IP
$avatar: ảnh đại diện
$cover: ảnh bìa
$facebook: địa chỉ facebook


Thêm vào: 05.01.2022 / 10:25
SỬ DỤNG VỚI TWIG
Cú pháp:
  1. get_info_user(string, username)
  2. get_info_userid(string, userid)
  3. {# thông tin của thành viên #}
  4. get_list_user(per)
  5. {# danh sách thành viên #}

get_info_user
username: tên đăng nhập
userid: id của thành viên
Trả về: giá trị string của biến nhớ $u-> tương ứng (rights, lv, nick, id, name,...)

get_list_user
per: số mục hiển thị trên một trang
Trả về: (array) danh sách thành viên
+ id: (int) id của thành viên
+ nick: (string) tên đăng nhập
+ pagination: phân trang
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: