jekyll
 • jekyll (SV!)  [Off]
 • Từng có những ngày tháng tuyệt vời đến thế…
 5 thág 1, 11:47

Hàm session và cookie


Thêm vào: 25.10.2021 / 08:45
SESSION:
- Lưu phiên làm việc mới:
 1. [session:tenbien]dữ liệu[/session]

- Gọi ra dữ liệu phiên làm việc:
 1. $_session[tenbien]

- Xóa phiên làm việc:
 1. unset($_session[tenbien])COOKIE:
- Lưu phiên cookie mới:
 1. [cookie:tenbien]dữ liệu[/cookie]

- Gọi ra dữ liệu phiên cookie:
 1. $_cookie[tenbien]

- Xóa cookie:
 1. unset($_cookie[tenbien])


Thêm vào: 05.01.2022 / 11:47
SỬ DỤNG VỚI TWIG
Làm việc với cookie:
 1. smm_set_cookie(name, value) {# lưu cookie #}
 2. smm_get_cookie(name) {# lấy cookie #}
 3. smm_delete_cookie(name) {# xoá cookie #}
Đã chỉnh sửa
Cùng Chuyên Mục
Công cụ: